Ответы на вопросы по Истории Беларуси (60 вопросов - белорусский язык)

Завершён30 апреля в 14:37:03
0
102
№ 506944619Новое состояние
Описание лота
Состояние Новое

Представляет собой ответы на экзаменационные вопросы по Истории Беларуси на белорусском языке. Ответ на каждый вопрос составляет от 0,5 до 2 страниц А4 10-м шрифтом

Файл формата .doc 106 страниц

Оплатить работу можно в любом отделении почты на кошелек EasyPay или на мобильный телефон. Файл отправляется по электронной почте после полной предоплаты.

Список вопросов

1 .Першабытнае грамадства, яго асноўныя рысы і перыядызацыя.

2.Насельніцтва Беларусі ў раннім жалезным веку. Вялікае перасяленне народаў і Беларусь. Балцкія плямёны.

3.Усходнія славяне; рассяленне на тэрыторыі Беларусі; грамадскі лад; гаспадарчая дзейнасць; рэлігійныя ўяўленні.

4.Асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў. Паходжанне назваў Русь, Белая Русь.

5.Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІІ ст.ст.

6.Фарміраванне старажытна-рускай дзяржавы. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

7.Паходжанне хрысціянства. Хрышчэнне Русі. Распаўсюджванне хрысціянства на тэрыторыі Беларусі. Роля хрысціянства ў развіцці культуры.

8. Культура Беларусі ў Х-ХІІІ ст.ст. Фальклор і пісьменства, архітэктура і жывапіс.

9.Беларускія землі ў канцы XII - першай палове XIII ст. Перадумовы ўтварэння ВКЛ (Беларуска-Літоўскай дзяржавы). Міндоўг, Войшалк.

10.Беларуска-Літоўская дзяржава ў канцы XIII - першай палове XIV ст. Заснаванне дынастыі Гедыміна.

11 .Унутрыпалітычнае становішча і знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага ў другой палове XIV - пачатку XV ст.

12.Дзяржаўны лад, органы ўлады і сістэма кіравання Вялікага княства Літоўскага.

13. Асноўныя напрамкі развіцця Вялікага княства Літоўскага ў XV ст.

14. Сацыяльна-эканамічныя адносіны ў Вялікім княстве Літўскім, Рускім і Жамойцкім ў ХІV -ХVІ ст.ст. Фарміраванне буйнога землеўладання і павіннасці сялян.

15.Беларуска-Літоўская дзяржава ў канцы XV - сярэдзіне XVI ст. Лівонская вайна і яе вынікі.

16.Асаблівасці цывілізацыйнага развіцця краін Заходняй Еўропы ў XIV - XVI ст.ст. Рэнесанс ў Еўропе і Беларусі.

17.Этнічныя працэсы на беларускіх землях у XIV - XVI ст.ст. Фарміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі ХІ V -ХVІ стст.

18.Рэфармацыя ў Еўропе, перадумовы рэфармацыйнага руху ў Беларусі. Рэфармацыя і контррэфармацыя ў Беларусі. Берасцейская царкоўная унія.

19.Перадумовы ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінскі сойм і яго рашэнні. Рэч Паспалітая на палітычнай карце Еўропы ў канцы XVI - першай палове XVII ст.

20.Гарады і мястэчкі Беларусі ў Х V І-Х V І ст. Магдэбургскае права.

21.Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг. Вынікі антыфеадальнай барацьбы для Беларусі.

22.Беларусь у час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай (1654-1667 гг.). Вынікі вайны для Беларусі.

23.Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў другой палове XVII -пачатку XVIII ст.

24.Беларусь ў час Паўночнай вайны (1770-1721 гг.).

25.Эканамічнае развіццё і сацыяльныя супярэчнасці ў ВКЛ ў сярэдзіне і другой палове XVIII ст.

26.Культура Беларусі Х V ІІ-Х VIII ст.ст.

27.Рэформы ў Рэчы Паспалітай і яе падзелы. Паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюўкі.

28.Уключэнне Беларусі ў склад Расійскай імперыі, асноўныя напрамкі палітыкі рускага ўрада на далучаных землях Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XIX ст.

29.Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў канцы XVIII - першай палове XIX ст. Змены ў палітыцы рускага ўраду ў адносінах да Беларусі.

30. Абвастрэнне міжнароднага становішча ў Еўропе ў пачатку XIX ст. Беларусь у вайне 1812 г .

31 .Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове XIX ст. Пачатак прамысловай рэвалюцыі.

32.Абвастрэнне эканамічных супярэчнысцей у Расіі ў сярэдзіне XIX ст. Буржуазныя рэформы 60-70 гг. XIX ст. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.

33.Паўстанне ў Польшчы і Беларусі ў 1863-1864 гг. Яго вынікі і значэнне.

34.Навукова-тэхнічны прагрэс і яго ўплыў на сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIX ст.

35.Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў другой палове XIX ст.

36. Культура Беларусі XIX ст. Гістарычныя ўмовы фарміравання беларускай нацыі.

37.Беларусь на рубяжы ХІХ-ХХ ст.ст. Грамадска-палітычны і нацыянальна-вызваленчы рух.

38.Уплыў 1905-1907 гг., на лёс і духоўнае абуджэнне беларускага народа.

39.Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў пачатку XX ст.

40.Абвастрэнне супярэчнасцей паміж краінамі Еўропы ў пачатку XX ст, развязванне Першай сусветнай вайны. Ваенныя дзеянні ў Беларусі.

41.Лютаўская (1917г.) рэвалюцыя ў Расіі і Беларусі. Беларускі нацыянальны рух у 1917 годзе.

42.Кастрычніцкая (1917г.) рэвалюцыя ў Расіі, усталяванне савецкай улады ў Беларусі.

43.Беларусь падчас нямецкай акупацыі (люты-снежань 1918 г .). Абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі.

44.Утварэнне Беларускай ССР і Літоўска-Беларускай ССР.

45.Беларусь у час савецка-польскай вайны 1919-1920 гг., Рыжскі мірны дагавор.

46.Грамадска-палітычнае і эканамічнае развіццё БССР у 20-х гадах XX ст.

47.Развіццё культуры Беларусі ў пачатку XX ст. Палітыка беларусізацыі 20-х гадоў і яе вынікі.

48.Беларусь у перыяд першых пяцігодак. Індустрыалізацыя і калектывізацыя ў Беларусі.

49.Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё БССР у 1928-1939 гг.

50.3аходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921-1939 гг.). Нацыянальна-вызваленчы, сялянскі і рабочы рух.

51 .Міждзяржаўныя супярэчнасці ў 30-х гг. XX ст. Пачатак Другой сусветнай вайны, уз'яднанне Беларусі.

52.Напад Германіі на СССР, акупацыя Беларусі, акупацыйны рэжым.

53.Народнае супраціўленне фашызму на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

54.Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай вайны.

55.БССР у пасляваенны перыяд; аднаўленне народнай гаспадаркі. грамадска-палітычнае і культурнае жыццё.

56.Сацыяльна-эканамічнае становішча і развіццё беларускай культуры ў 50-60 гг. XX ст.

57.Беларусь у 70-80 гг. XX ст. Крызісныя з'явы ў сацыяльна-палітычным і эканамічным жыцці рэспублікі.

58.Эканоміка БССР у перыяд пераходу да рыначных адносін і перабудовы палітычнай сістэмы ў СССР (80-90 гг. XX ст.).

59.Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Беларусь у перыяд умацавання дзяржаўнасці. Эканамічнае і палітычнае становішча на сучасным этапе.

60. Нацыянальнае адраджэнне. Развіццё культуры Беларусі ў 90-х гг. XX ст. і ў пачатку XXI ст.

Доставка и оплата
Доставка из города Гомель, Беларусь
Отправка почтой в другой город по стране
Передача лично
Расчет наличными лично с продавцом при получении лота
Безналичный расчет
Полная предоплата до отправки лота по почте
Наложенный платеж при получении лота на почте

Похожие лоты

3 комментария

Вход

В течение нескольких секунд вам придёт SMS с одноразовым кодом для входа. Если ничего не пришло — отправьте код ещё раз.
Это бесплатно, безопасно и займёт всего несколько секунд
Войдите с помощью своего профиля

Регистрация

Введите номер вашего мобильного телефона:
Войдите с помощью электронной почты или номера телефона
Войдите с помощью своего профиля

Восстановление пароля

Укажите адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации
Нужна помощь? Напишите нам

Восстановление пароля

Инструкции по восстановлению пароля высланы на 
Нужна помощь? Напишите нам